01.07.2020

Słownik pojęć ubezpieczeniowych: R-Z

R

RATING UBEZPIECZENIOWY - pojęcie rating wywodzi się z ekonomii i odnosi się głównie do ryzyka inwestycyjnego dla danej instytucji czy państwa. W ujęciu ogólnym rating jest definiowany jako proces nadania oceny, ale także jako wynik takiego procesu. Obie formy istnieją równolegle. Definicja ratingu ubezpieczeniowego jest tożsama z ogólną definicją ratingu. Różnica dotyczy przedmiotu, którym są zakłady ubezpieczeń albo ich produkty oraz zakresu ochrony mający charakter ściśle ubezpieczeniowy. Rating ubezpieczeniowy jest zatem oceną zakładów ubezpieczeń i/lub ich produktów.  

REASEKURACJA - umowa, na mocy której jeden zakład ubezpieczeń (zwany cedentem) odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka (bądź grupy ubezpieczonego ryzyka) wraz z określoną częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń (zwanemu reasekuratorem), który zobowiązuje się do zapłaty cedentowi stosownej części świadczeń odszkodowawczych, wypłacanych z tytułu zawartych ubezpieczeń objętych umową reasekuracyjną.

REASEKURACJA BIERNA - odstępowanie przez ubezpieczyciela ryzyka reasekuratorowi.

REASEKURACJA CZYNNA - przyjmowanie przez reasekuratora ryzyka od ubezpieczyciela lub innego reasekuratora.

REASEKURACJA PROPORCJONALNA - udział reasekuratora w każdym oddanym mu do pokrycia ryzyku jest ustalany w umówionym stosunku do udziału własnego reasekurowanego; udział reasekuratora w składkach i szkodach ustala się w takim samym stosunku, w jakim został ustalony jego udział w ryzyku.

REASEKURACJA KWOTOWA - jedna z form reasekuracji proporcjonalnej; reasekurowany zobowiązuje się do przekazania reasekuratorowi udziałów w każdym ryzyku danego rodzaju, a reasekurator zobowiązuje się do przyjęcia tych udziałów; udział reasekuratora jest taki sam w każdym ryzyku danego rodzaju i określa się go zazwyczaj jako procent sumy ubezpieczenia; wyjątkowo udział reasekuratora ustalany jest jako konkretna suma (kwota); w umowach reasekuracyjnych tego typu mogą zostać ustalone dla różnych klas ryzyka górne granice (limity) odpowiedzialności reasekuratora.

REASEKURACJA EKSCEDENTOWA - jedna z form reasekuracji proporcjonalnej; tu w odróżnieniu od reasekuracji kwotowej umowy ustalają maksymalny udział w poszczególnych grupach ryzyka, który reasekurator zobowiązany jest przyjąć do pokrycia; maksymalny udział reasekurowanego określa się zwykle jako wielokrotność udziału własnego (zachowka) reasekurowanego; przy tego typu umowie wszystkie rodzaje ryzyka, których suma ubezpieczenia jest niższa lub równa ustalonemu dla danego portfela udziałowi własnemu ubezpieczyciela, nie podlegają reasekuracji; rodzaje ryzyka, których suma ubezpieczenia przekracza udział własny ubezpieczyciela, są reasekurowane w procencie tym wyższym, im wyższa jest suma ubezpieczenia danego ryzyka.

REASEKURACJA NIEPROPORCJONALNA - umowy reasekuracyjne tego typu nie przewidują przekazywania do reasekuracji poszczególnych rodzajów ryzyka (sum ubezpieczenia); ich działanie polega przede wszystkim na udziale reasekuratora w szkodach z tytułu ubezpieczeń zawartych przez reasekurowanego.

REASEKURACJA NADWYŻEK SZKÓD - jedna z form reasekuracji nieproporcjonalnej; stosowana w sytuacjach, gdy ubezpieczyciel zainteresowany jest bezpośrednim zabezpieczeniem równowagi finansowej swoich operacji ubezpieczeniowych, która może zostać zachwiana w razie wystąpienia szczególnie dużych szkód w niektórych rodzajach ryzyka; tu na podstawie umowy reasekurator jest zobowiązany do pokrycia tej części szkód, które są wyższe od ustalonej sumy udziału własnego reasekurowanego w szkodzie, a niższe od określonej w umowie sumy stanowiącej górną granicę odpowiedzialności reasekuratora; składkę, jaką płaci reasekuratorowi reasekurowany określa się, zwykle w drodze negocjacji, na podstawie kalkulacji opartych na metodach aktuarialnych; umowy tego typu mogą występować łącznie z umowami reasekuracji proporcjonalnej (kwotowej i ekscedentowej); umowy tego typu stosuje się przy ubezpieczeniach, gdzie mogą wystąpić szkody zbiorowe o charakterze katastrofalnym.

REASEKURACJA NADWYŻKI SZKODOWOŚCI - jedna z form reasekuracji nieproporcjonalnej; tu reasekuracja dotyczy całego portfela ubezpieczeń danego rodzaju i ma na celu zabezpieczenie interesów finansowych ubezpieczyciela przed skutkami nadmiernie wysokiej szkodowości (jako stosunku sumy wypłaconych odszkodowań i świadczeń do sumy zebranych składek ubezpieczeniowych); reasekurator zobowiązuje się tu do wyrównania reasekurowanemu nadwyżki szkodowości przekraczającej określony w umowie limit; tu składkę reasekurowanego na rzecz reasekuratora określa się zwykle jako procent wpływów netto reasekurowanego ze składek z danej grupy ubezpieczeń.

REGRES UBEZPIECZENIOWY - roszczenie ubezpieczyciela w stosunku do osoby odpowiedzialnej za szkodę, w którym ubezpieczyciel dochodzi zwrotu wypłaconego przez siebie odszkodowania.

RENTA - świadczenie wypłacane ubezpieczonemu przez ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na życie.

RENTOWNOŚĆ - osiąganie nadwyżek przychodów nad kosztami ich osiągnięcia przy prowadzonej działalności.

REPREZENTANT DS. ROSZCZEŃ - jest pełnomocnikiem zagranicznego zakładu ubezpieczeń na terytorium Polski. Jego zadaniem jest pośredniczenie w czynnościach likwidacyjnych między poszkodowanym a ubezpieczycielem OC sprawcy szkody. Reprezentantem ds. roszczeń może być zarówno firma (np. polski ubezpieczyciel), jak też osoba fizyczna.

Reprezentant nie może żądać jakichkolwiek opłat czy poniesienia przez poszkodowanych jakichkolwiek kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego (takich jak np. koszty tłumaczenia dokumentów).

RYNEK KAPITAŁOWY - rynek danego kraju obejmujący: usługi ubezpieczeniowe, obroty papierami wartościowymi na giełdach, usługi banków inwestycyjnych i towarzystw asekuracyjnych, które obejmują podaż i popyt na kredyt oraz roszczenia od kapitału; definiowany jest również jako rynek kapitałów średnio- i długoterminowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji.

RYZYKO UBEZPIECZENIOWE - niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzenia losowego, przed którego skutkami ubezpiecza się ubezpieczający, a którego skutki przyjmuje na siebie ubezpieczyciel.

RYZYKA NAZWANE - dokładnie określone sytuacje, w których zostanie wypłacone odszkodowanie. Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej, która gwarantuje wypłatę świadczenia wyłącznie w sytuacjach ujętych w umowie. Przeciwieństwem ubezpieczenia od ryzyk nazwanych jest polisa ALL RISKS. Obejmuje ona ochroną wszystkie zdarzenia, które nie są ujęte na liście wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

RZECZNIK FINANSOWY  - instytucja ustawowo powołana do reprezentowania Klientów instytucji finansowych. Podstawowym zadaniem Rzecznika jest rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń oraz udzielanie porad w sprawach wynikających pomiędzy Klientem a instytucją finansową. Rzecznik Finansowy może podjąć działania w imieniu Klienta podmiotu rynku finansowego w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji. Wniosek (skargę/zażalenie) do Rzecznika Finansowego można skierować po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej przed podmiotem rynku finansowego. Rzecznik Finansowy powstał w wyniku przekształcenia Rzecznika Ubezpieczeniowego dnia 11 października 2015 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

S

SHIPBROKER - makler, agent armatora lub firmy żeglugowej, zajmujący się m.in. zagospodarowaniem ładowni, ubezpieczeniem, frachtem, czarterem itp.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA - świadczenie pieniężne obciążające ubezpieczającego, w zamian za które ubezpieczyciel zobowiązuje się przejąć od ubezpieczającego ryzyko; wysokość składki uzależniona jest od rodzaju ryzyka, wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej itd.

SDR - SPECJALNE PRAWA CIĄGNIENIA (ang. Special Drawing Right - SDR) to międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, istniejąca wyłącznie w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych. SDR została utworzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w 1967 roku jako uzupełnienie oficjalnych rezerw jej krajów członkowskich. Jej wartość jest oparta na koszyku walutowym, który jest aktualizowany co 5 lat. W ramach ostatniej aktualizacji z 2015 roku, miała miejsce bardzo ważna zmiana. Chodzi o dołączenie chińskiej waluty (juana renminbi) do "SDR-owego" koszyka. Ten awans juana odzwierciedla jego rosnące znaczenie w globalnym systemie finansowym. Wagi dla juana oraz innych walut, obowiązujące w latach 2016 - 2021, przedstawiają się następująco:

  • dolar amerykański - 41,73% (poprzednio ? 41,90%)
  • euro - 30,93% (poprzednio - 37,40%)
  • juan - 10,92% (brak poprzedniej wagi)
  • jen japoński - 8,33% (poprzednio - 9,40%)
  • funt brytyjski - 8,09% (poprzednio - 11,30%)

Jednostkami SDR mogą się posługiwać wyłącznie banki centralne państw oraz niektóre instytucje finansowe w rozrachunkach między nimi. Jednostki SDR przyznawane są krajom-członkom MFW proporcjonalnie do ich udziałów wniesionych do MFW. Jednostki SDR służą głównie do regulowania zobowiązań poszczególnych krajów z tytułu bieżących obrotów bilansu płatniczego.

SPEDYTOR - osoba fizyczna lub prawna trudniąca się zawodowo odpłatnym organizowaniem przewozu ładunku oraz wykonywaniem wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych; pośrednik transportowy oddający przewoźnikowi towar do przewozu działając na zlecenie właściciela ładunku.

STAWKA TARYFOWA - wysokość należnej za ubezpieczenie składki.

STOPA SKŁADKI - stawka taryfowa wyrażona w promilach lub procentach sumy ubezpieczenia lub innej podstawy naliczania (obrót, fundusz płac). Stopa składki najczęściej dotyczy okresu jednego roku. W niektórych ubezpieczeniach stopa składki może obejmować okres krótszy od jednego roku, np. czas transportu mienia, czas wyjazdu zagranicznego itp.

SUMA UBEZPIECZENIA - suma pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, zdrowie, życie. W ubezpieczeniach majątkowych suma ubezpieczenia stanowi zazwyczaj górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela i z założenia powinna odpowiadać aktualnej wartości ubezpieczonego majątku. Natomiast sumę ubezpieczenia osobowego określa się w praktyce na podstawie przybliżonej wartości potrzeb, które mogą powstać w wyniku wypadku losowego.

SURVEY (audyt ubezpieczeniowy) - to ekspertyza z przeprowadzonych czynności mających na celu ocenę ryzyka przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W procesie oceny uczestniczą zawsze eksperci o szerokim doświadczeniu w branży, w której działa dane przedsiębiorstwo. Zwykle wykonywana jest wizytacja firmy, podczas której inżynierowie oceny ryzyka zapoznają się z:

  • procesami technologicznymi,
  • maszynami i urządzeniami,
  • systemami zabezpieczeń,
  • dokumentacją techniczną.

Sprawdzają też zgodność procedur i narzędzi ze stanem wskazanym w dokumentacji. 

SZKODA - strata powstała w ubezpieczonym mieniu wskutek zaistnienia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia, za którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić stosowne odszkodowanie.

SZKODA CAŁKOWITA - określenie rodzaju szkody w mieniu ze względu na rozmiar strat - strata całkowita przedmiotu ubezpieczenia, np. kradzież pojazdu lub zaginięcie statku, albo fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu w takim stopniu, że jego odtworzenie jest ekonomicznie nieuzasadnione. 


SZKODA CZĘŚCIOWA - uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, albo jego części w takim stopniu, że możliwe jest dokonanie naprawy i przywrócenie przedmiotu do stanu sprzed szkody.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

T

TARYFA UBEZPIECZENIOWA - wewnętrzna regulacja zakładu ubezpieczeń stanowiąca zbiór zasad i stawek ubezpieczeniowych regulujących sposób obliczania składki ubezpieczeniowej .


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH (TUW) - forma prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na zasadzie wzajemności. Głównym celem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych jest zapewnienie ochrony swoim członkom. Osoby/firmy ubezpieczone w TUW są jednocześnie jego członkami, tym samym są zobowiązani do tworzenia funduszu gwarantującego bezpieczeństwo roszczeń i pokrycie kosztów własnych towarzystwa. Zasady uzyskania i utraty członkostwa są regulowane przez statut TUW. O ile statut nie stanowi inaczej, uzyskanie członkostwa musi być związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jego utrata z wygaśnięciem stosunku ubezpieczenia.


TRIGGER - pojęcie stanowiące czasowe określenie zdarzenia ubezpieczeniowego, z którym umowa ubezpieczenia OC wiąże powstanie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. Ze względu na stosowanie różnych definicji wypadku ubezpieczeniowego wyróżnia się najczęściej następujące triggery: act committed (wypadek ubezpieczeniowy związany ze zdarzeniem powodującym szkodę), loss occurance (wypadek ubezpieczeniowy związany z faktem wystąpienia lub powstania szkody), loss manifestation (wypadek ubezpieczeniowy związany z ujawnieniem się szkody), claims made (wypadek ubezpieczeniowy związany ze zgłoszeniem roszczenia).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

U

UBEZPIECZAJĄCY - osoba fizyczna lub prawna zawierająca z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia i zobowiązana do uiszczenia składki ubezpieczeniowej; ubezpieczający może, ale nie musi być podmiotem ubezpieczonym.

UBEZPIECZENIE - przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel (firma ubezpieczeniowa) zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia, a ubezpieczający (klient) zobowiązuje się zapłacić składkę; świadczenie firmy ubezpieczeniowej przy ubezpieczeniu majątkowym polega na zapłacie ubezpieczonemu określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku; przy ubezpieczeniach osobowych świadczenie firmy ubezpieczeniowej polega na zapłacie ubezpieczonemu (lub uposażonemu) umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

UBEZPIECZENIE PI (Professional Indemnity) - dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych wymienionych w umowie ubezpieczenia.

UBEZPIECZONY - osoba, której z tytułu umowy ubezpieczenia przysługuje, w razie wystąpienia zdarzenia przewidzianego w umowie świadczenie od ubezpieczyciela; w praktyce ubezpieczony występuje często jako ubezpieczający, ale ubezpieczonym może być inna niż ubezpieczający osoba.

UBEZPIECZYCIEL - towarzystwo lub zakład ubezpieczeń; strona umowy ubezpieczenia zobowiązująca się w zamian za pobraną składkę do wypłaty odszkodowania w razie zajścia przewidzianego w zawartej umowie zdarzenia.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY (UFG) - Instytucja powołana w 1990 r. Zakres zadań UFG określony został ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. UFG jest instytucją zabezpieczającą interesy osób ubezpieczonych. Do głównych zadań UFG należy wypłata odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków - spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. UFG wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym, w przypadku gdy sprawca wypadku drogowego uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany..

UDZIAŁ WŁASNY - ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń podobne w skutkach do franszyzy redukcyjnej z tym, że obniżenie wysokości odszkodowania obniżane jest zawsze o wartość stanowiącą iloczyn określony ułamka wyrażającego stopień udziału własnego ubezpieczającego oraz wartości odszkodowania. W odróżnieniu do franszyzy redukcyjnej ułamek ten jest odnoszony do wartości odszkodowania, a nie wartości ubezpieczanego mienia. W praktyce obrotu termin ten stosowany jest jako synonim franszyzy redukcyjnej.

UMOWA UBEZPIECZENIA - umowa przez którą zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

UNDERWRITING - ogół czynności, wykonywanych w celu oszacowania i zaakceptowania (lub odrzuceniem) na odpowiednich warunkach ryzyka ubezpieczeniowego.

UPOSAŻONY - uprawniony; osoba uprawniona do odbioru określonej w umowie ubezpieczenia kwoty pieniężnej na wypadek śmierci ubezpieczonego.

USTAWA o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 -  jest podstawą prawną wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych, działalności reasekuracyjnej a także zasady wykonywania zawodu aktuariusza, sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego, sprawowania nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach, organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego.

USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 - określa:

1) zasady zawierania  i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;

2) sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń, o których mowa wpkt1, oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku;

3) podstawowe zasady, jakim powinny odpowiadać inne, niż określone w pkt. 1, umowy ubezpieczeń obowiązkowych.


USTAWA o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 - określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji.


UŻYTKOWNIK - osoba lub instytucja biorąca w użytkowanie cudzą własność na podstawie umowy lub aktu administracyjnego.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

W

WADIUM - kaucja przetargowa; stanowi zabezpieczenie dotrzymania warunków umowy, przetargu, licytacji lub innych zobowiązań; wysokość wadium ustalana jest w stosunku procentowym do wartości przedmiotu przetargu czy licytacji i jest wpłacana kontrahentowi w gotówce.

WARTOŚĆ RYNKOWA - wartość odpowiadająca cenie sprzedaży netto, tj. bez marży i prowizji.

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA (NOWA) - wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego.

WARTOŚĆ RZECZYWISTA - wartość odtworzeniowa (nowa), pomniejszona o faktyczne zużycie przedmiotu ubezpieczenia.

WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (WKB) - księgowa wartość początkowa z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań;

WARTOŚĆ NOMINALNA - wartość emisyjna banknotów, papierów wartościowych, znaczków pocztowych itp. uwidoczniona na nich.

WARTOŚĆ UBEZPIECZENIOWA - wartość ubezpieczonego mienia lub innego interesu majątkowego. 

WEKSEL - dokument zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w określonym terminie; rozróżnia się weksle: własny (solą weksel - promissory notę) w którym wystawca sam zobowiązuje się do zapłaty oraz trasowany (weksel ciągniony, trata - drawn bili, draft) w którym wystawca zleca wskazanej w wekslu osobie zapłacenie określonej kwoty; weksel w obiegu jest papierem wartościowym; jest instytucją ściśle sformalizowaną przez przepisy prawa wekslowego.

WEKSEL IN BLANCO - zobowiązanie płatnicze, zwane niezupełnym; zaopatrzone jest tylko w podpis wystawcy lub akceptanta; w praktyce występuje jako weksel gwarancyjny i stanowi zabezpieczenie spłaty zaciąganego kredytu; uprawnionym do wypełnienia weksla in blanco jest zawsze jego posiadacz; suma weksla in blanco powinna odpowiadać sumie, na jaką zawarta została umowa między stronami.

WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY - pisemny wniosek składany przez ubezpieczającego ubezpieczycielowi (zwykle według wzoru opracowanego i dostarczonego przez ubezpieczyciela) stanowiący podstawę do oszacowania ryzyka i wystawienia polisy; wnioski podpisane muszą być przez ubezpieczającego i stanowią zwykle integralną część polisy.

WSPÓŁCZYNNIK FORI - inaczej nazywany współczynnikiem zmienności. Używany przy ustalaniu sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu utraty zysku wskutek zniszczenia lub uszkodzenia maszyn. Pozwala określić jaka część tego zysku jest generowana przez pojedynczą maszynę.

WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU - uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, albo w celach zarobkowych, jak również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach.

WYŁĄCZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ - przypadki zdarzeń szkodowych, za które zakład ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia nie odpowiada. W ubezpieczeniach mieszkaniowych katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej jest określony przez zakłady ubezpieczeń podobnie, występują jednak pewne różnice, które możemy uchwycić poprzez dokładną analizę treści poszczególnych umów - ogólnych warunków ubezpieczenia. Katalog wyłączeń zróżnicowany jest również w zależności od wariantu ubezpieczenia, który wybieramy.

WYPADEK - zdarzenie powodujące wystąpienie szkody na osobie lub w mieniu w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważane są za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszej szkody wypadek ubezpieczeniowy - określony w przepisach prawa (także w OWU, umowie ubezpieczenia) zdarzenie, którego zajście skutkuje obowiązkiem wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń.

WZÓR UMOWY - formularz standardowej umowy ubezpieczenia, stosowany na zasadach zbliżonych do ogólnych warunków ubezpieczenia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Z

ZABEZPIECZENIE GWARANCJI - prawne zabezpieczenie zwrotności, występujące jako element każdej umowy o udzielenie gwarancji, wśród prawnych form zabezpieczenia gwarancji wyróżnia się zabezpieczenia: osobiste (weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, cesja wierzytelności) i rzeczowe (blokada środków na rachunku bankowym, zastaw bankowy, hipoteka); w zależności od zakresu i charakteru umowy gwarant może żądać od zobowiązanego jednej lub jednocześnie kilku form zabezpieczenia.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ - zakład świadczący usługi ubezpieczeniowe działający w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

ZASTAW - ograniczone prawo rzeczowe mające na celu zabezpieczenie określonej wierzytelności; wierzyciel ma prawo dochodzenia swoich roszczeń z obciążonej zastawem rzeczy ruchomej; zastaw ogólny - wymaga wydania zastawionej rzeczy bankowi; bankowy zastaw rejestrowy - rzecz obciążona zastawem pozostaje u kredytobiorcy.

ZASADA PROPORCJI - ma ona zastosowanie wówczas, kiedy suma ubezpieczenia mienia jest niższa od jego całkowitej wartości w dniu szkody, odszkodowanie wypłacane jest w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do wartości tego mienia w tym dniu.

ZDARZENIE LOSOWE - przypadkowe i niezależne od woli ludzkiej zdarzenie powodujące określone skutki. Cechą zdarzeń losowych jest ich przypadkowość i niezależność od woli człowieka, możliwość ich wystąpienia, powtarzalność i przewidywalność, równomierność w czasie i przestrzeni. najczęściej ubezpieczenie dotyczy tych zdarzeń losowych, których nastąpienie nie jest pewne, ale możliwe. Wyjątkiem jest śmierć, której nastąpienie jest pewne, ale nieznana jest chwila tego zdarzenia

ZIELONA KARTA - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za granicą. od 1 maja 2004 w niektórych krajach (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Chorwacja i Szwajcaria) posiadacze samochodów z polskimi tablicami rejestracyjnymi nie musza legitymować się zieloną kartą.Proffman