Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa jest dobrowolnym ubezpieczeniem, wprowadzonym w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 16 lutego 2011 r. nr 34; poz. 173).
Powyższa ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego podmiotu za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej. Wśród ogólnych przykładów można wymienić:

  • Rozpatrzenie odwołania wniesionego z uchybieniem terminu (np. wielokrotne  przedłużanie   terminu  załatwienia  sprawy   na podstawie  art. 6  k.p.a.  albo  przedłużanie  terminu  załatwienia  sprawy  o kilka  lat),

  • Decyzję podjęto z urzędu, zamiast na wniosek strony,

  • Decyzja nie zostały podpisane przez osobę upoważnioną do jej wydania,

  • Decyzja została wydana w sprawie, w której wcześniej wydano ostateczne rozstrzygnięcie,

  • Decyzja została podjęta na podstawie przepisów prawa, ale w odniesieniu do innego (nieuregulowanego w danych przepisach prawa) stanu faktycznego,

  • decyzja przyznała pozwolenie na budowę inwestorowi, który nie dysponował ważną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Procedura przystąpienia do ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych (dwie formy do wyboru):

  • forma grupowa

  • forma indywidualna

Opiekun projektu

Krzysztof Kondrat

Proffman
pewność, spokój, bezpieczeństwo!