Ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych

Skuteczna odpowiedź wobec wyzwań XXI wieku. Oferujemy wybór spośród najlepszych na rynku produktów ubezpieczeniowych zapewniających ochronę  na ewentualność wystąpienia zagrożeń z grupy "cyber ryzyk". Szeroki zakres ubezpieczenia umożliwia konstrukcję ochrony optymalnie dopasowanej do indywidualnych oczekiwań i potrzeb.

Do kogo skierowana jest oferta

Oferta kierowana jest przede wszystkim do podmiotów, w których występują jakiekolwiek procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych, zarówno w formie tradycyjnej (papierowej), jak i elektronicznej. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, branżę działalności, czy formę własności. Ponadto, na zagrożenia z grupy "cyber ryzyk" narażone są także firmy produkcyjne z uwagi na zaawansowane technologicznie linie produkcyjne opierające się na systemach komputerowych.

Ryzyka cybernetyczne i RODO

Poziom zagrożeń w cyberprzestrzeni zwiększa się dynamicznie. Wzrost ten dotyczy zarówno ilości incydentów, metod, jak i zasięgu ataków hakerskich. Wynikające z nich globalne szkody poniesione przez sektor komercyjny w 2017 roku, szacuje się na ok 3 bln dolarów. Prognozy mówią, że w ciągu kolejnych 4 lat wartość ta ulegnie podwojeniu.

Największe straty wynikały z:

 • powstałych przerw w działalności i zakłóceniach w łańcuchu dostaw,
 • konsekwencji utraty reputacji przedsiębiorstwa,
 • roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanych z naruszeniem danych,
 • kosztów przywrócenia utraconych danych,
 • wymuszonych płatności (cyber wymuszenia).

Na znaczeniu zyskuje obecnie kwestia zabezpieczenia danych osobowych w związku z wprowadzeniem nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Począwszy od maja 2018 r., w jednolitej formie, przepisy te (RODO) obowiązują we wszystkich krajach członkowskich. Krajowa implementacja tych przepisów w formie nowej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, objęła zmianami blisko 130 innych ustaw.


Zakres obowiązków nałożony na wszystkie podmioty (niezależnie od ich wielkości) gromadzące i przetwarzające wspomniane dane, znacząco wzrósł. Organy kontrolne przechodzą aktualnie proces rozbudowy, a ich kompetencje stały się znacznie szersze. Gwałtownie wzrósł poziom sankcji - ich wysokość może wynieść odpowiednio do 20 mln (lub 4% światowego obrotu - w zależności, która z wartości będzie wyższa).

Produkt adresowany jest w szczególności do podmiotów działających w sektorach:

 • produkcji i handlu,
 • sklepów internetowych (e-commerce),
 • usług edukacyjnych,
 • usług hotelarskich,
 • usług finansowych,
 • agencji pośrednictwa pracy,
 • ochrony zdrowia, szpitali,
 • jednostek adm. publicznej i terenowej, w tym podległych im podmiotów.

Oczywiście produkt ma zastosowanie nie tylko w powyższych branżach - odnosi się do wszelkiego typu działalności i organizacji, w których wykonywane są czynności związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Zakres oferty ubezpieczenia obejmuje ochroną:

 1. Naruszenie prywatności - odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych,
 2. Naruszenie prywatności - sankcje administracyjne z tytułu naruszenia prawa ochrony danych i koszty obrony w postępowaniach regulacyjnych,
 3. Naruszenie bezpieczeństwa informacji ? koszty reakcji i zarządzania kryzysowego,
 4. Honoraria z tytułu świadczenia przez specjalistów usług w zakresie informatyki śledczej,
 5. Honoraria z tytułu świadczenia usług przez niezależnych doradców, których celem jest ochrona reputacji spółki i osób fizycznych,
 6. Koszty odtworzenia danych,
 7. Naruszenie bezpieczeństwa informacji - odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych,
 8. Odpowiedzialność multimedialna - odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych
 9. Próby cyber wymuszenia - pokrycie kosztów i ewentualnych wymuszonych płatności
 10. Utracone zyski, także w wyniku zakłócenia działania sieci.

Ubezpieczenie komplementarne:

Specjalistyczne ubezpieczenie elektroniki [all-risk]

Ochrona wszelkiego rodzaju sprzętu elektronicznego (w tym specjalistycznego) od wszystkich ryzyk. Obejmuje zakresem typowe zdarzenia majątkowe, także powstałe na skutek takich zdarzeń jak przepięcia, szkody elektryczne, błędy w obsłudze, na które narażony jest sprzęt elektroniczny.


Proffman
pewność, spokój, bezpieczeństwo!