Checklista - ubezpieczenie jachtu w czarterze


SPRAWDŹ SWOJE UBEZPIECZENIA JACHTOWE!


W naszym pakiecie odpowiedź zawsze brzmi "
TAK"

Jeśli choć raz Państwa odpowiedź brzmi "NIE" prosimy o kontakt

                                                                                                                                                                                                                 


Jak jest obliczana suma ubezpieczenia ?

1.  Czy suma ubezpieczenia jest określona jako niepodważalna i stała wartość - bez ograniczeń takich jak wartość odtworzeniowa nowa, cena zakupu, wartość rzeczywista czy rynkowa?

 TAK  


 NIE


 2.  Czy ta stała wartość obowiązuje bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, a więc
na czas nieokreślony? Czy zarzut niedoubezpieczenia jest wyłączony?

 TAK  


 NIE


 3.  Czy w przypadku Państwa umowy ubezpieczenia szkody wypłacane są bez potrąceń,
czyli "nowe za stare"?

TAK  


 NIECo jest również ubezpieczone?


4.  Czy koszty poniesione w celu zmniejszenia rozmiaru szkody, koszty ratownictwa
i nakłady 
poniesione także w związku z pomocą udzieloną w sytuacjach nagłych są wypłacane w pełnej wysokości, ponad sumę ubezpieczenia?

 TAK  


 NIE


5.  Czy w przypadku kontaktu jachtu z dnem Twój ubezpieczyciel pokrywa koszty niezbędnych ekspertyz, nie potrącając udziału własnego w szkodzie?

 TAK  


 NIE


6.  Czy koszty usunięcia wraku są dodatkowo ubezpieczone na sumę do 1,0mln EUR

 TAK  

 NIE

7.  Czy Państwa jachty w okresie zimowania, pobytu w stoczni, okresu wyłączenia z eksploatacji na czas naprawy/serwisowania, a także podczas transportów do miejsc zimowania, wyciągania z wody i wodowania (slipowanie, podnoszenie dźwigiem itp.) są objęte ubezpieczeniem?

 TAK   NIE8.  Czy przekroczenie określonego w polisie rejonu pływania jest ubezpieczone?

 TAK  

 NIE

9.  Czy całość ruchomego i zamocowanego na stałe wyposażenia nawigacyjnego jest objęta ochroną?

 TAK
  

 NIE

10.  Czy wyposażenie, osprzęt i akcesoria są także ubezpieczone, w przypadku gdy np.: znajdują się u Państwa w domu w zamkniętym pomieszczeniu, a nie na jachcie?

 TAK  

 NIE

11.  Czy przyczepy drogowe i sanie podłodziowe także mogą być objęte ochroną?

 TAK  

 NIE

12.  Czy mienie osobiste jest automatycznie bezskładkowo ubezpieczone do wysokości 2% sumy ubezpieczenia, max. 2,0 tys.EUR

 TAK  

 NIE

13.  Czy szkody będące skutkiem osmozy powstałe w ciągu pierwszych 48 miesięcy od ukończenia budowy jachtu są w ramach jachtcasco ubezpieczone bez zwyżki składki ?

 TAK  

 NIE

14.  Czy na wniosek klienta ryzyko awarii maszyn/silnika może być objęte ubezpieczeniem?

 TAK  

 NIE


Z jakich zniżek mogą Państwo korzystać?

15.  Czy otrzymują Państwo rabat do 40% ?

 TAK  

 NIE

16.  Czy zachowują Państwo przyznane rabaty, jeśli po pięciu bezszkodowych latach ubezpieczenia następuje szkoda? (Czy w Państwa ubezpieczeniu funkcjonuje system zachowania zniżek?)

 TAK  


 NIE


17.  Czy zmniejsza się o połowę określona w umowie ubezpieczenia wartość udziału własnego w szkodzie jeśli przez sześć lat przebieg ubezpieczenia był bezszkodowy?

TAK
  

 NIE

18.  Czy zwyżka składki (lub utrata zniżki) nie następuje w przypadku, gdy szkody jachtcasco są skutkiem uderzenia pioruna lub szkód ogniowych spowodowanych przez osoby trzecie?

 TAK  

 NIE


Co jest zapisane drobnym drukiem?

19.  Czy Państwa umowa ubezpieczenia casco oparta jest o formułę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk? W wielu warunkach ubezpieczenia casco wymieniona jest lista zdarzeń objętych ochroną (np.: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, osiadnięcie na mieliźnie, złamanie masztu, uszkodzenie śruby napędowej, szkody spowodowane przez fale, siła wyższa, klęski żywiołowe, uszkodzenie maszyn/silnika spowodowane przedostaniem się wody/tonięcie itd.) Szkody te są oczywiście ubezpieczone również u nas. Ponadto, ochrona od wszystkich ryzyk oferuje znacznie szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

 TAK  

 NIE

20.  Czy w umowie występuje odwrócenie ciężaru udowodnienia winy - to znaczy nie Państwo, ale ubezpieczyciel musi udowodnić, że wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej
ma zastosowanie?

 TAK  


 NIE


21.  Czy podarcie żagla jest ubezpieczone także wtedy, gdy nie było sztormu?

 TAK  

 NIE

22.  Czy ochroną ubezpieczeniową objęte są takie szkody jak np.: skutki zwarcia, przepięcia, pęknięcie/stłuczenie szkła, pogryzienie przez kuny podczas zimowania albo wypadnięcie lornetki w wyniku przechyłu jachtu lub porzucenie jachtu z powodu niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia?

 TAK   NIE23.  Czy  szkody powstałe w wyniku strajków, rozruchów, każdego rodzaju zamieszek, zakłócenia spokoju publicznego i grabieży są również ubezpieczone?

 TAK  

 NIE

24.  Ważne dla wszystkich firm czarterowych: czy ubezpieczyciel wypłaci Państwu odszkodowanie jako właścicielowi jachtu także wtedy, gdy załoga czarterującego doprowadzi do szkody w wyniku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej?

 TAK  


 NIE


25.  Równie ważne dla Państwa jako firmy czarterowej: czy przechwycenie jachtu
także jest objęte ubezpieczeniem? (sytuacja, gdy czarterujący nie oddaje ani jachtu
ani dokumentów i nie można jachtu odnaleźć).

 TAK  


 NIE


26.  Czy ryzyko regat jest automatycznie ubezpieczone?

 TAK  

 NIE

27.  Czy koszty powrotu jachtu do portu macierzystego są objęte ubezpieczeniem bez potrącania udziału własnego? 

 TAK  


 NIE


28. Czy zniesiony jest udział własny w szkodach całkowitych, szkodach powstałych
w wyniku uderzenia pioruna, szkodach ogniowych, w szkodach powstałych pod nadzorem firmy transportowej lub spedycyjnej, w zawinionych przez osoby trzecie szkodach wynikających z kolizji, w szkodach będących skutkiem kradzieży z włamaniem, jeśli ubezpieczone mienie znajdowało się w zamkniętym budynku, do którego się włamano,
a także w szkodach w mieniu osobistym?

 TAK  

 NIE 

29.  Czy są Państwo pewni, że w ich umowie ubezpieczenia nie ma niejasnych i możliwych do interpretacji wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej, jak np.:"niezdolność do prowadzenia jachtu", "niezdatność do żeglugi", "nienależyte wyposażenie/osprzęt", "niewystarczająca załoga", "niewystarczająca konserwacja" albo podobnych wątpliwych sformułowań ?

 TAK   NIE30. Czy w przypadku szkody całkowitej potrącana jest tylko faktycznie możliwa do osiągnięcia wartość sprzedaży pozostałości?

 TAK  

 NIE

31. Czy przy szkodzie będącej skutkiem błędów konstrukcyjnych lub zastosowania niewłaściwych materiałów, szkody następcze są włączone?

 TAK 

 NIE

32. Czy w przypadku szkody będącej skutkiem zużycia, z ochrony ubezpieczeniowej wyłączona jest tylko bezpośrednio zużyta część?

 TAK  

 NIE

33. Czy ubezpieczenie obejmuje jakiekolwiek szkody następcze powstałe podczas konserwacji i naprawy jachtu?

  TAK 

 NIE

34. Czy ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody następcze wynikające z korozji, utleniania, kawitacji i elektrolizy?

  TAK 

 NIE

35. Czy uszkodzenia spowodowane przez lód i mróz mogą zostać objęte ochroną                   
na Państwa wniosek?

  TAK 

 NIECo jest zawarte w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej? 


36. Czy Państwa polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewiduje rozszerzoną ochronę na akwenie także na wypadek szkody będącej skutkiem siły wyższej (np. burza)?

 TAK  

 NIE

37. Czy uzgodniona w umowie suma gwarancyjna w odniesieniu do szkód osobowych może zostać wypłacona w pełnej wysokości pomimo, iż tylko jedna osoba została poszkodowana?

 TAK  

 NIE

38. Czy ubezpieczone są roszczenia członków załogi, gdy np.: jako skipper/sternik lub np.: wioślarz popełnicie błąd, w wyniku którego członek załogi zostanie poszkodowany? Czy roszczenia pomiędzy członkami załogi są ubezpieczone?

 TAK 


 NIE


39. Czy ubezpieczenie obejmuje również ponton dojazdowy/bajbot o mocy silnika do 50 KM? 

 TAK  

 NIE

40. Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pokrywa także szkody polegające na zanieczyszczeniu gleby w przypadku niezawinionej szkody ogniowej? 

 TAK  

 NIE

41. Czy szkody w mieniu dzierżawionym oraz czyste straty finansowe są objęte ubezpieczeniem do pełnej wysokości limitu odpowiedzialności?

 TAK 

 NIE

42. Czy pokryte są szkody w wypożyczonych urządzeniach/instalacjach elektrycznych
lub wodnych (np.: na pomoście)? 

 TAK  

 NIE

43. Czy posiadają Państwo ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej względem osób trzecich na wypadek, gdy np.: kolega z klubu bezpłatnie wypożyczy Państwu swój jacht? 

 TAK  

 NIE

44. Czy ubezpieczenie w sposób automatyczny i bez dodatkowej składki pokrywa ochroną ryzyko zaaresztowania jachtu w zagranicznym porcie?

 TAK 

 NIE

45. Udzielają Państwo pomocy innej jednostce znajdującej się na wodzie w sytuacji krytycznej. Czy zawarte przez Państwa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pokrywa szkody polegające na uszkodzeniu jachtu, który zwrócił się do Państwa o pomoc?

 TAK  


 NIE


46. Czy zawarte przez Państwa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora zapewnia także odpieranie niesłusznych roszczeń skierowanych przeciwko Państwu?

 TAK  

 NIE

47. Czy na Państwa wniosek istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia jachtu czarterowego o zabezpieczenie utraconych korzyści i/lub o ubezpieczenie OC skippera a także o ubezpieczenia przyczepy?

 TAK

 

 NIE
                                                                                                                                                                                                                 

OFERUJEMY PAŃSTWU DORADZTWO I OBSŁUGĘ NIEZALEŻNEGO,

ZAREJESTROWANEGO W KILKU KRAJACH BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO.

PROSZĘ, SPRAWDZIĆ AKTUALNE UBEZPIECZENIA LUB OTRZYMANE OFERTY.

NASI KLIENCI MOGĄ NA WSZYSTKIE PYTANIA ODPOWIEDZIEĆ "TAK"!


WYPEŁNIJ WNIOSEK ONLINE


Jesteś zainteresowany ofertą?