Checklista - ubezpieczenie jachtu


SPRAWDŹ SWOJE UBEZPIECZENIA JACHTOWE!


W naszym pakiecie odpowiedź zawsze brzmi "
TAK"

Jeśli choć raz Państwa odpowiedź brzmi "NIE" prosimy o kontakt

                                                                                                                                                                                                                 


Jak jest obliczana suma ubezpieczenia ?

1.  Czy suma ubezpieczenia jest określona jako niepodważalna i stała wartość - bez ograniczeń takich jak wartość odtworzeniowa nowa, cena zakupu, wartość rzeczywista czy rynkowa?

 TAK  


 NIE


 2.  Czy ta stała wartość obowiązuje bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, a więc na czas nieokreślony? Czy zarzut niedoubezpieczenia jest wyłączony?

 TAK  


 NIE


 3.  Czy w przypadku Państwa umowy ubezpieczenia szkody wypłacane są bez potrąceń, czyli "nowe za stare"?

TAK  


 NIECo jest również ubezpieczone?


4.  Czy koszty poniesione w celu zmniejszenia rozmiaru szkody, koszty ratownictwa i nakłady poniesione także w związku z pomocą udzieloną w sytuacjach nagłych są wypłacane w pełnej wysokości, ponad sumę ubezpieczenia?

 TAK  


 NIE


5.  Czy w przypadku kontaktu jachtu z dnem Twój ubezpieczyciel pokrywa koszty niezbędnych ekspertyz, nie potrącając udziału własnego w szkodzie?

 TAK  


 NIE


6.  Czy koszty usunięcia wraku są dodatkowo ubezpieczone na sumę do 1,0mln EUR

 TAK  

 NIE

7.  Czy Państwa jachty w okresie zimowania, pobytu w stoczni, okresu wyłączenia z eksploatacji na czas naprawy/serwisowania, a także podczas transportów do miejsc zimowania, wyciągania z wody i wodowania (slipowanie, podnoszenie dźwigiem itp.) są objęte ubezpieczeniem?

 TAK  


 NIE


8.  Czy przekroczenie określonego w polisie rejonu pływania jest ubezpieczone?

 TAK  

 NIE

9.  Czy całość ruchomego i zamocowanego na stałe wyposażenia nawigacyjnego jest objęta ochroną?

 TAK  

 NIE

10.  Czy wyposażenie, osprzęt i akcesoria są także ubezpieczone, w przypadku gdy np.: znajdują się u Państwa w domu w zamkniętym pomieszczeniu, a nie na jachcie?

 TAK  


 NIE


11.  Czy przyczepy drogowe i sanie podłodziowe także mogą być objęte ochroną?

 TAK  


 NIE


12.  Czy mienie osobiste jest automatycznie bezskładkowo ubezpieczone do wysokości 2% sumy ubezpieczenia, max. 2,0 tys.EUR

 TAK  


 NIE13.  Czy szkody będące skutkiem osmozy powstałe w ciągu pierwszych 48 miesięcy od ukończenia budowy jachtu są w ramach jachtcasco ubezpieczone bez zwyżki składki ?

 TAK  


 NIE


14.  Czy ryzyko uszkodzeń/awarii maszyn/silnika w ciągu pierwszych 36 miesięcy od ukończenia budowy jachtu jest objęte ochroną bez zwyżki składki?

 TAK  


 NIEZ jakich zniżek mogą Państwo korzystać?

15.  Czy otrzymują Państwo rabat do 40% ?

 TAK  


 NIE


16.  Czy zachowują Państwo przyznane rabaty, jeśli po pięciu bezszkodowych latach ubezpieczenia następuje szkoda? (Czy w Państwa ubezpieczeniu funkcjonuje system zachowania zniżek?)

 TAK  


 NIE


17.  Czy zmniejsza się o połowę określona w umowie ubezpieczenia wartość udziału własnego w szkodzie jeśli przez sześć lat przebieg ubezpieczenia był bezszkodowy?

TAK  

 NIE

18.  Czy następuje zniesienie udziału własnego w szkodzie w przypadku osiągnięcia 10-letniego okresu bezszkodowego?

 TAK  


 NIE


19.  Czy zwyżka składki (lub utrata zniżki) nie następuje w przypadku, gdy szkody jachtcasco są skutkiem uderzenia pioruna lub szkód ogniowych spowodowanych przez osoby trzecie?

 TAK  


 NIECo jest zapisane drobnym drukiem?

20.  Czy Państwa umowa ubezpieczenia casco oparta jest o formułę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk? W wielu warunkach ubezpieczenia casco wymieniona jest lista zdarzeń objętych ochroną (np.: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, osiadnięcie na mieliźnie, złamanie masztu, uszkodzenie śruby napędowej, szkody spowodowane przez fale, siła wyższa, klęski żywiołowe, uszkodzenie maszyn/silnika spowodowane przedostaniem się wody/tonięcie itd.) Szkody te są oczywiście ubezpieczone również u nas. Ponadto, ochrona od wszystkich ryzyk oferuje znacznie szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

 TAK  

 NIE

21.  Czy w umowie występuje odwrócenie ciężaru udowodnienia winy - to znaczy nie Państwo, ale ubezpieczyciel musi udowodnić, że wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej ma zastosowanie?

 TAK  


 NIE


22.  Czy podarcie żagla jest ubezpieczone także wtedy, gdy nie było sztormu?

 TAK  

 NIE

23.  Czy ochroną ubezpieczeniową objęte są takie szkody jak np.: skutki zwarcia, przepięcia, pęknięcie/stłuczenie szkła, pogryzienie przez kuny podczas zimowania albo wypadnięcie lornetki w wyniku przechyłu jachtu lub porzucenie jachtu z powodu niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia?

 TAK   NIE24.  Czy szkody powstałe w wyniku strajków, rozruchów, każdego rodzaju zamieszek, zakłócenia spokoju publicznego i grabieży są również ubezpieczone?

 TAK  


 NIE


25.  Czy ryzyko regat jest automatycznie ubezpieczone?

 TAK  

 NIE

26.  Czy w przypadku szkody z casco ubezpieczenie pokrywa także koszty noclegów lub koszty podróży powrotnej do portu macierzystego?

 TAK  


 NIE


27. Czy zniesiony jest udział własny w szkodach całkowitych, szkodach powstałych
w wyniku uderzenia pioruna, szkodach ogniowych, w szkodach powstałych pod nadzorem firmy transportowej lub spedycyjnej, w zawinionych przez osoby trzecie szkodach wynikających z kolizji, w szkodach będących skutkiem kradzieży z włamaniem, jeśli ubezpieczone mienie znajdowało się w zamkniętym budynku, do którego się włamano,
a także w szkodach w mieniu osobistym?

 TAK  

 NIE 

28.  Czy są Państwo pewni, że w ich umowie ubezpieczenia nie ma niejasnych i możliwych do interpretacji wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej, jak np.:"niezdolność do prowadzenia jachtu", "niezdatność do żeglugi", "nienależyte wyposażenie/osprzęt", "niewystarczająca załoga", "niewystarczająca konserwacja" albo podobnych wątpliwych sformułowań ?

 TAK   NIE29. Czy w przypadku szkody całkowitej potrącana jest tylko rzeczywista możliwa do osiągnięcia wartość sprzedaży pozostałości?

 TAK  


 NIE


30. Czy przy szkodzie będącej skutkiem błędów konstrukcyjnych lub zastosowania niewłaściwych materiałów, szkody następcze są włączone?

 TAK 

 NIE

31. Czy w przypadku szkody będącej skutkiem zużycia, z ochrony ubezpieczeniowej wyłączona jest tylko bezpośrednio zużyta część?

 TAK  


 NIE


32. Czy ubezpieczenie obejmuje jakiekolwiek szkody następcze powstałe podczas konserwacji i naprawy jachtu?

  TAK 


 NIE


33. Czy ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody następcze wynikające z korozji, utleniania, kawitacji i elektrolizy?

  TAK 


 NIE


34. Czy uszkodzenia spowodowane przez lód i mróz mogą zostać objęte ochroną                   
na Państwa wniosek?

  TAK  


 NIE
Co jest zawarte w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej? 


35. Czy Państwa polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewiduje rozszerzoną ochronę na akwenie także na wypadek szkody będącej skutkiem siły wyższej (np. burza)?

 TAK  


 NIE


36. Czy uzgodniona w umowie suma gwarancyjna w odniesieniu do szkód osobowych może zostać wypłacona w pełnej wysokości pomimo, iż tylko jedna osoba została poszkodowana?

 TAK  


 NIE


37. Czy ubezpieczone są roszczenia członków załogi, gdy np.: jako skipper/sternik lub np.: wioślarz popełnicie błąd, w wyniku którego członek załogi zostanie poszkodowany? Czy roszczenia pomiędzy członkami załogi są ubezpieczone?

 TAK 


 NIE


38. Czy ubezpieczenie obejmuje również ponton dojazdowy/bajbot o mocy silnika do 50 KM? 

 TAK  


 NIE


39. Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pokrywa także szkody polegające na zanieczyszczeniu gleby w przypadku niezawinionej szkody ogniowej? 

 TAK  


 NIE


40. Czy szkody w mieniu dzierżawionym oraz czyste straty finansowe są objęte ubezpieczeniem do pełnej wysokości limitu odpowiedzialności?

 TAK 

 NIE

41. Czy pokryte są szkody w wypożyczonych urządzeniach/instalacjach elektrycznych lub wodnych (np.: na pomoście)? 

 TAK  


 NIE


42. Czy posiadają Państwo ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej względem osób trzecich na wypadek, gdy np.: kolega z klubu bezpłatnie wypożyczy Państwu swój jacht? 

 TAK  

 NIE

43. Czy ubezpieczenie w sposób automatyczny i bez dodatkowej składki pokrywa ochroną ryzyko zaaresztowania jachtu w zagranicznym porcie?

 TAK 

 NIE

44. Udzielają Państwo pomocy innej jednostce znajdującej się na wodzie w sytuacji krytycznej. Czy zawarte przez Państwa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pokrywa szkody polegające na uszkodzeniu jachtu, który zwrócił się do Państwa o pomoc?

 TAK  


 NIE


45. Czy zawarte przez Państwa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora zapewnia także odpieranie niesłusznych roszczeń skierowanych przeciwko Państwu?

 TAK  


 NIE


46. Czy na Państwa wniosek istnieje również możliwość ubezpieczenia utraconych korzyści, ubezpieczenia OC skippera i/lub ubezpieczenia OC przyczepy?

 TAK 

 NIE                                                                                                                                                                                                                 

OFERUJEMY PAŃSTWU DORADZTWO I OBSŁUGĘ NIEZALEŻNEGO,

ZAREJESTROWANEGO W KILKU KRAJACH BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO.

PROSZĘ, SPRAWDZIĆ AKTUALNE UBEZPIECZENIA LUB OTRZYMANE OFERTY.

NASI KLIENCI MOGĄ NA WSZYSTKIE PYTANIA ODPOWIEDZIEĆ "TAK"!


WYPEŁNIJ WNIOSEK ONLINE


Jesteś zainteresowany ofertą?