Ubezpieczenia czarterów

Jako krajowy lider dystrybucji kompleksowych ubezpieczeń jachtowych w ramach specjalnie opracowanego, międzynarodowego programu, zadbamy o należytą ochronę obsługując Państwa w sposób kompleksowy (zawarcie ubezpieczenia, monitoring polis, pomoc w przypadku wystąpienia szkody).

Oferujemy ochronę ubezpieczeniową świadczoną na najwyższym poziomie -zarówno w odniesieniu do  Państwa jachtu, jak również w przypadku rejsów czarterowych.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rejsu czarterowego

Jeśli nagle z uzasadnionego powodu skiper nie może wziąć udziału w rejsie, niniejsze ubezpieczenie pokryje wszelkie koszty czarteru, po potrąceniu udziału własnego. Jeśli nagle brakuje członka załogi, jego udział również zostaje pokryty z tego ubezpieczenia, po potrąceniu udziału własnego. Przerwanie podróży w czasie trwania czarteru jest również ubezpieczone. Niewykorzystana część opłaty czarterowej po potrąceniu udziału własnego, zostanie pokryta przez ubezpieczenie. Koszty dojazdu i powrotu mogą również zostać ubezpieczone.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży pokrywa w ramach umowy, co następuje:

1.  Jeśli skiper nie może wziąć udziału w podróży i z tego powodu trzeba odwołać cały czarter, opłacone zostaną w ramach umowy powstałe koszty storno dla skipera i załogi.

2.  Jeśli jakikolwiek członek załogi nie może wziąć udziału w podróży, wypłacona zostanie w ramach umowy odpowiednia część ceny czarteru za tego członka załogi.

3.  Ponadto to ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży zwraca w ramach umowy niewykorzystaną część opłaty czarterowej, jeśli rejs z uzasadnionego powodu musi zostać przerwany.

Na życzenie ubezpieczenie może obejmować również niewypłacalność armatora jachtu czarterowego.

Rozszerzone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej sternika (skipera) niezawodowego (rodzina, przyjaciel)

Ubezpieczenie to obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, występującego w roli czarterującego i skipera (kapitana) jachtu na całym świecie.

Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte (na bazie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej [ABH 2008] i Warunków Szczególnych [SH 2014] Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla Skiperów):

 • szkody w czarterowanym jachcie przy udowodnionym rażącym niedbalstwie z limitem 550.000 EUR na rok i zdarzenie,

 • roszczenia z OC wysuwane pomiędzy członkami załogi,

 • zabezpieczenie do 125.000 EUR w przypadku konfiskaty jachtu w zagranicznym porcie,

 • ochronę w zakresie czystych strat finansowych z limitem na zdarzenie w wysokości 300.000 EUR, przy czym limit odpowiedzialności na rok i wszystkie zdarzenia wynosi maksymalnie dwukrotność tej sumy,

 • roszczenia do 25.000 EUR z tytułu utraconych korzyści przez właściciela jachtu w przypadku, gdy z powodu znacznych uszkodzeń zaistniałych z winy ubezpieczonego skipera lub jego załogi jacht nie może być czarterowany.

Suma gwarancyjna na zdarzenie 10.000.000 EUR w odniesieniu zarówno do szkód osobowych jak i rzeczowych, przy czym limit odpowiedzialności na rok i wszystkie zdarzenia wynosi maksymalnie dwukrotność tej sumy.

Rozszerzone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej sternika zawodowego (skipera zawodowego)

Ubezpieczenie to obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, występującego w roli czarterującego i kapitana jachtu na całym świecie.

Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte (na bazie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (AHB 2008) i warunków szczególnych (BSH 2014) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla zawodowych skiperów):

 • szkody w wyczarterowanym jachcie przy udowodnionym rażącym niedbalstwie,

 • roszczenia z odpowiedzialności cywilnej poszczególnych członków załogi pomiędzy sobą,

 • koszty zabezpieczające do EUR 50.000,00 w przypadku zajęcia jachtu w zagranicznym porcie,

 • roszczenia właściciela z powodu utraty wpływów z czarteru wskutek zawinionych szkód w jachcie do EUR 17.500,00.

Suma ubezpieczenia wynosi ryczałtowo EUR 5.000.000,00 na zdarzenie dla szkód osobowych i rzeczowych. Wartość całkowita świadczenia dla wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych w ciągu roku może sięgać podwójnej sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) skippera i/lub załogi jachtu czarterowego

W ramach tego ubezpieczenia ubezpieczone są wypadki skipera lub skipera i załogi (zgodnie z listą załogi). W przypadku powstałej szkody suma ubezpieczenia będzie podzielona na zgłoszone osoby. Jeśli ubezpieczenie dotyczy tylko skipera, należy się mu pełna suma ubezpieczenia.

Ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy objęte są m. in.:

 • wypadki powstałe w wyniku użycia bajbota (łódki dojazdowej/pontonu),

 • koszty transportu zwłok do miejsca zamieszkania,

 • koszty transportu powrotnego do miejsca zamieszkania, uzasadnionego medycznie,

 • typowe trwałe uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku nurkowania, jak np. choroba kesonowa lub obrażenia błony bębenkowej, jak i śmierć przez utonięcie względnie uduszenie pod wodą, również w przypadku, kiedy nie są one skutkiem wypadku,

 • w ramach umowy ubezpieczone są również wypadki, kiedy osoba ubezpieczona w czasie podróży za granicą zostanie nagle dotknięta skutkami wojny lub wojny domowej,

 • koszty ratownictwa - także w przypadku zawału serca względnie udaru. Ubezpieczone są: koszty akcji poszukiwania rannych w wyniku wypadku, również wówczas, gdy istnieje tylko podejrzenie wypadku, takie jak zagrożenie na morzu lub mocne uszkodzenie jachtu.

Uwaga: udział w regatach i uczestnictwo w wyścigach motorówek mogą być ubezpieczone tylko za dodatkową opłatą.

Ubezpieczenie kaucji czarterowej

Jachty czarterowe są z reguły ubezpieczone w pełnym zakresie casco. Czarterujący i jego ubezpieczyciel uzgadniają zwykle między sobą wysokość udziału własnego.
Udział własny odpowiada z reguły swoją wysokością wymaganej od czarterującego kaucji.
Jeśli w czasie okresu czarterowania powstaje na wyczarterowanym jachcie jakaś szkoda, armator może zatrzymać kaucję częściowo lub w całości. To ryzyko finansowe pokrywa świadczenie gwarancyjne, zabezpieczające kaucje czarterowe. W oferowanych ubezpieczeniach kaucji czarterowych nie ma udziału własnego.

Jesteś zainteresowany ofertą?