TAX Protect

Ubezpieczenie ochrona podatkowa TAX Protect

System podatkowy w Polsce należy do najbardziej skomplikowanych i zmiennych w Europie. Nawet powierzenie obsługi spraw podatkowo-księgowych do wyspecjalizowanych podmiotów, jak biura księgowe, doradcy podatkowi czy radcy prawni, nie zdejmuje z nas odpowiedzialności wobec organów karno-skarbowych. O skali ryzyka może świadczyć fakt, iż 90% kontroli podatkowych w roku 2022 kończyło się wystawieniem mandatu karno-skarbowego.

Ubezpieczenie Tax Protect dzięki modułowej konstrukcji daje kompleksową ochronę, dopasowaną do potrzeb organizacji czy osób indywidualnych. Dzięki temu chroniona jest zarówno spółka czy inna organizacja, jak też jej pracownicy z działów księgowo-kadrowych.

Dla kogo: 

Adresatem jest każdy podmiot występujący w roli podatnika, płatnika lub inkasenta podatków lub innych danin publicznych np. składek na ubezpieczenia społeczne, w tym:

 • spółki akcyjne,  z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilne, osobowe prawa handlowego;
 • jednoosobowa działalność gospodarcza;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia, niepubliczne uczelnie wyższe;
 • szpitale w formie spółki kapitałowej;
 • dla wszystkich branż (z wyłączeniem podmiotów prowadzących profesjonalna działalność w zakresie obsługi podatkowej, księgowej czy kadrowej - biur rachunkowych, doradców podatkowych, radców prawnych).

Ubezpieczenie Tax Protect obejmuje ochroną:

 • osoby wykonujące czynności nadzorcze - członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, managerowie oraz wszystkie osoby wykonujące czynności finansowe, księgowe i kadrowe -  główni księgowi, kierownicy działów kadr i księgowości oraz szeregowi pracownicy tych działów;
 • roszczenia kierowane do podmiotu lub osób ubezpieczonych w sprawach karnoskarbowych, administracyjnych oraz ze strony ZUS, PiP czy PFRON, postepowania administracyjne dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki,  postępowania z naruszenia przepisów BHP oraz naruszenia praw pracowniczych, postępowania ekstradycyjne;
 • roszczenia cywilne pracodawcy do pracownika w związku z odpowiedzialnością zawodową;
 • postępowania administracyjne dotyczące podatków prywatnych;
 • asysta podatkowa - np. czynności sprawdzające, wnioski do Krajowej Informacji Skarbowej.

Ubezpieczenie Tax Protect refunduje m.in.:

 • koszty grzywien i kar z kodeksu karnego skarbowego;
 • koszty kar za czyny popełnione umyślnie w zakresie karno-skarbowym;
 • koszty obrony prawnej, także w sprawach karnych;
 • wypłatę odszkodowania;
 • ochronę dla spółki w związku z roszczeniem z tytułu papierów wartościowych;
 • koszty postępowania przygotowawczego;
 • koszty postępowania ekstradycyjnego, poręczenia majątkowego.


Proffman Broker oferując swoje doświadczenie podparte wieloletnią obsługą klientów prowadzących działalność biznesową i organizacji non-profit, jest w stanie zapewnić Państwu optymalną ochronę, idealnie dopasowaną do zmieniających się potrzeb. 

+48 91 432 38 60