Branża medyczna

Ubezpieczenia dla branży medycznej

Nasze doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora medycznego pozwala zaproponować Państwu całą gamę rozwiązań ubezpieczeniowych dedykowanych dla branży.

Podstawowym ubezpieczeniem jest Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą, które chroni Państwa przed odpowiedzialnością za szkody powstałe na terenie RP i będące następstwem:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych
 • niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej

Podmioty wykonujące działalność leczniczą to:

 • Szpitale
 • Inne szpitale np. zakład opieki długoterminowej
 • Lekarze i lekarze dentyści prowadzący własne praktyki zawodowe
 • Pielęgniarki i położne prowadzące własne praktyki zawodowe
 • Fizjoterapeuci prowadzący własne praktyki zawodowe

Zakres ochrony obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest szeroki i zapewniony przez przepisy prawa (aktualnie: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz. U. 2019 poz. 866). Mimo to nie można uznać, że ubezpieczenie obowiązkowe zapewnia ochronę we wszystkich sferach działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W celu zabezpieczenia wszystkich sfer działalności leczniczej proponujemy Państwu dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje ochroną m.in.:

 • Szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym w związku z zarządzaniem podmiotem leczniczym
 • Szkody nieobjęte ochroną w ubezpieczeniu obowiązkowym z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe)
 • Szkody osobowe bez związku z wykonywaniem czynności leczniczych np. osoba odwiedzająca chorego w szpitalu poślizgnęła się doznając przy tym obrażeń ciała
 • Szkody rzeczowe związane z uszkodzeniem mienia pacjenta lub innej osoby trzeciej
 • Szkody powstałe w sprzęcie medycznym użytkowanym na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, leasingu itp. (OC najemcy ruchomości)
 • Szkody rzeczowe i osobowe pracownika będące następstwem wypadku przy pracy (OC Pracodawcy)
 • szkody wynikające z przeniesienia wszelkich chorób zakaźnych i zakażeń lub przeniesienia wszelkich chorób pasożytniczych lub za szkody będące następstwem zatrucia
 • Szkody z tytułu naruszenia praw pacjenta, które nie są objęte ochroną w ubezpieczeniu obowiązkowym.

Szczególnym rodzajem Ubezpieczenia OC dobrowolnego jest UBEZPIECZENIE OC CHIRURGII PLASTYCZNEJ I ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, które obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej funkcjonuje nie tylko jako uzupełnienie ubezpieczenia obowiązkowego, ale także jako podstawowe ubezpieczenie dla takich zawodów medycznych jak: ratownik medyczny, specjalista terapii uzależnień, kosmetolog, diagnosta laboratoryjny, dietetyk i wiele innych, a także dla studentów medycyny.

Niezależnie od ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, proponujemy Państwu także:

 • UBEZPIECZENIE MIENIA, w tym sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk
 • UBEZPIECZENIE NNW
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ


+48 91 432 38 60